Klauzula informacyjna dla świadczeniobiorcy

1.

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04 maja 2016 ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie z siedzibą w 64-400 Międzychód, ul Szpitalna 10.

3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu udzielania przez Administratora świadczeń medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

5.

Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej są:

 
  1. art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO,1. art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO,
  2. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. Ustawa z 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  5. Ustawa z 27 października 2017 o podstawowej opiece zdrowotnej,
  6. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  8. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzaniadanych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 Ustawy z 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z § 69-71 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów , zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia świadczeń medycznych.
11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
12.Szpital może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

 

Informacja o ograniczeniu prawa dostępu do danych osobowych przysługującego osobie, której dane dotyczą w związku z działaniami realizowanymi przez Zespoły Ratownictwa Medycznego

1.Zgodnie z art. 15 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04 maja 2016 ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
2.Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce osoba ta jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w art. 15 ust 1. Pkt. a-h. (RODO).
3.Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 (RODO) obowiązana jest do:
podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące zawiadomienia o zdarzeniu.
 

 

 Podstawa prawna:
art. 24c ust.12 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 


powrót

Załączniki
Download this file (wniosek_w_sprawie_zadania.pdf)Wniosek w sprawie żądania[Wniosek w sprawie żądania]446 kB