POLITYKA JAKOŚCI

ISO 9001:2008

 

......Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, w zakresie jakościowym, jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zapewniające pacjentom zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie ochrony zdrowia i życia.

......Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrekcja SPZOZ Międzychód podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

......Gwarancję dla realizacji powyższej deklaracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w zakresie zarządzania jakością stanowi konsekwentnie realizowana strategia poprawy warunków leczniczych poprzez:
- poszerzanie kompleksowości świadczonych usług,
- podnoszenie standardów pomieszczeń,
- zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego,
- podwyższanie kwalifikacji obsługującego pacjentów personelu,
- uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
- przestrzeganie przez personel medyczny zasad etyki zawodowej,
- ciągłe doskonalenie systemu obsługi pacjentów i ich rodzin.

......W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

......Dyrekcja Zakładu deklaruje zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.Jako Dyrektor SPZOZ Międzychód zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wymagań normy ISO 9001 : 2008 oraz do maksymalnego zaangażowania w realizację wyznaczonych celów jakościowych, a także ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

DYREKTOR

mgr Maciej Bak

 


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ISO 14001:2004

 

......Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, w zakresie środowiskowym, jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zapewniające zmniejszenie negatywnego i jednoczesne zwiększenie pozytywnego oddziaływania Zakładu na środowisko.

......Mając na uwadze powyższy cel Dyrekcja SPZOZ Międzychód podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z międzynarodową normą ISO 14001: 2004.

......Gwarancję dla realizacji powyższej deklaracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w zakresie zarządzania środowiskowego stanowi:
- postępowanie zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do specyfiki Zakładu,
- zapobieganie zanieczyszczeniom,
- racjonalne gospodarowanie wodą i ściekami,
- zmniejszenie zużycia nośników energii cieplnej,
- zarządzanie odpadami i ich bezpieczne składowanie,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
- zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Zakładu pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska,
- podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko,
- ciągła poprawa w zakresie oddziaływania na środowisko.

......W ramach systemu został opracowany program zarządzania środowiskowego, uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe, okresowo weryfikowany przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, przystosowując go do zmieniających się warunków.

......Dyrekcja Zakładu deklaruje zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

......Jako Dyrektor SPZOZ Międzychód zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wymagań normy ISO 14001:2004 oraz do maksymalnego zaangażowania w realizację wyznaczonych celów środowiskowych, a także ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

DYREKTOR

mgr Maciej Bak

 


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PN-N-18001:2004

......Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zapewniające pacjentom, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

......Mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Dyrekcja SPZOZ Międzychód podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N-18001: 2004.

......Gwarancję dla realizacji powyższej deklaracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi:
- spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych, które dotyczą Zakładu,
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
- podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
.- ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

......W oparciu o ogólne cele z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

......Dyrekcja Zakładu deklaruje zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

......Jako Dyrektor SPZOZ Międzychód zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wymagań normy PN-N-18001:2004 oraz do maksymalnego zaangażowania w realizację wyznaczonych celów z zakresu BHP, a także ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

DYREKTOR

mgr Maciej Bak