POKONAJ CUKRZYCĘ !!!

 

SZKOŁA RODZENIA - TYDZIEŃ GODNEGO PORODU

 

SZKOŁA RODZENIA - AKTUALIZACJA TERMINÓW SPOTKAŃ


Najbliższe zajęcia:

   • 08.02.2016 NOWORODEK <położna Kasia > godz.: 15:00
   • 15.02.2016 POŁÓG <położna Kasia > godz.: 15:00
   • 22.02.2016 KARAMIENIE PIERSIĄ <położna Emilia > godz.: 15:00

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w pokoju 1/69 przy wejściu na oddział "Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym" w SPZOZ Międzychód.

Zajęcia są BEZPŁATNE!

Proszę zabrać ze sobą wygodny strój na zajęcia z gimnastyki.

ZAPRASZAMY!

Zapisy na zajęcia: 602 358 443 - położna Iwona

 

Aparaty KTG

 

 

Decyzją Zarządu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zakwalifikował się do otrzymania dotacji w wysokości 70.000,00zł z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym w System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z trzema aparatami KTG w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia."

Głównym celem projektu tj. Doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym w System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z trzema aparatami KTG jest stałe podnoszenie jakości usług medycznych w jednostce oraz zwiększanie dostępności usług zarówno w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakup sprzętu medycznego jest integralną częścią w/w projektu.
Nowo zakupiony sprzęt medyczny wykorzystany zostanie na cele związane z zapewnieniem ochrony zdrowia mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz sąsiednich okolic.

Adresatami projektu są:
   - pacjentki SPZOZ MIĘDZYCHÓD - kobiety przygotowujące się do porodu, pacjentki w ciąży zagrożonej, z komplikacjami i rodzące,
   - mieszkanki regionu wielkopolskiego i lubuskiego (powiatu międzychodzkiego oraz mieszkanki sąsiednich powiatów), a także innych regionów, gdyż w przypadku oddziału położniczego nie ma rejonizacji w rozliczeniach z NFZ.

 


Dnia 15.09.2015 otwarcie nowego oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym (Bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ)
 

W nowym Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznym z Blokiem Porodowym zapewniamy:
- fachową i doświadczoną kadrę medyczną,
- nowoczesny sprzęt i technologie medyczne,
- pokoje 1, 2, 3 łóżkowe z węzłem sanitarnym,
- porody bezbólowe, rodzinne,
- upominki dla noworodków.

zobacz broszurę

 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO ODDZIAŁU

 

Zapraszamy do nowego oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym.

Prosimy o zapoznanie się z którką prezentacją oddziału:

 


UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ CZĘŚCI SZPITALA W MIĘDZYCHODZIE
 

Dnia 22.05.2015 nastąpi uroczyste otwarcie zmodernizowanej części szpitala w Międzychodzie.

Dnia 30.05.2015 w godzinach 9:00-14:00 dyrektor szpitala zaprasza mieszkańców powiatu do zwiedzania nowo wybudowanego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

zobacz broszurę

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK


 

Dyrektor SPZOZ w Międzychodzie, w dniu 22-05-2013 r. ogłasza konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek.

przejdź do ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


 

Dyrektor SPZOZ w Międzychodzie, w dniu 07-03-2013 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu psychologii.

przejdź do ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


 

Dyrektor SPZOZ w Międzychodzie, w dniu 07-03-2013 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

przejdź do ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


 

Dyrektor SPZOZ w Międzychodzie, w dniu 28-11-2012 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

przejdź do ogłoszenia

 


WIZYTA AKREDYTACYJNA


 

W dniach 21-23.07.2010r. w szpitalu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


AUDIT NADZORUJĄCY W SPZOZ MIĘDZYCHÓD


 

W dniach 26-27 maja 2010r. odbył się w naszym Zakładzie audit nadzorujący z ramienia DEKRA Certification Sp. z o.o. utrzymujący certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audit nie wykazał żadnych niezgodności ani spostrzeżeń, co potwierdza, iż polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy realizowana jest prawidłowo.

 


OFICJALNE OTWARCIE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ


tuż przed otwarciem

 

7 maja 2010 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządu województwa wielkopolskiego, powiatu międzychodzkiego, miasta i gminy Międzychód, gminy Sieraków, gminy Kwilcz i Chrzypsko Wielkie, przedstawiciel Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, Dyrektorzy Szpitala, liczni zaproszeni goście i pracownicy naszego szpitala.

Uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej możliwe było dzięki dofinansowaniu projektu pn. "Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie" przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Międzychód poprzez realizację w/w projektu wzbogaciła się o nowy 16-rzędowy tomograf komputerowy wraz z oprogramowaniem, które docelowo umożliwi naszej placówce uruchomienie tzw. teleradiologii, polegającej na bezpiecznym, szyfrowanym przesyle obrazów diagnostycznych do zewnętrznych pracowni opisowych połączonych w sieć teleradiologiczną w celu ich interpretacji.

Oficjalne otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej nastąpiło w dniu 07.05.2010 r., jednak pierwsi pacjenci korzystają z tomografu już od początku marca br. Ponieważ szpital posiada od 1 marca 2010r. kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań tomografii komputerowej.

 


Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie - nowy zakres udzielanych świadczeń w ramach umów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu


pielęgniarka z przenośnym sprzętem medycznym

 

Z dniem 16 kwietnia 2010 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie rozpoczął realizację kontraktu z WOW NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w kolejnym po Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym zakresie, a mianowicie Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej.

Udzielanie świadczeń w tym zakresie polega na objęciu opieką w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania jak i np. w domu pomocy społecznej) przewlekle chorych pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji w ramach lecznictwa stacjonarnego. Zgodnie z wytycznymi WOW NFZ opieką taką mogą być objęci pacjenci chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów. Pielęgniarka domowej opieki długoterminowej obejmuje opieką pacjenta na podstawie stosownego skierowania wystawionego przez lekarza, ubezpieczenia zdrowotnego oraz w/w karty oceny świadczeniobiorcy

Świadczenia w ramach pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej udzielane są nieodpłatnie. Wizyty w domu chorego odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele, a także w dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Od początku obowiązywania kontraktu z WOW NFZ - tj. od 16 kwietnia 2010 r. SPZOZ Międzychód w ramach pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej objął już opieką kilkudziesięciu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach.

 


NASZ SZPITAL POSIADA JUŻ WŁASNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY


tomograf

W ramach projektu p.n. "ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - został zakupiony nowoczesny szesnastorzędowy tomograf komputerowy.

Celem realizacji projektu było stworzenie w SPZOZ Międzychód Pracowni Tomografii Komputerowej, poprzez realizację projektu stworzone zostały nowoczesne warunki diagnozy pacjentów, a większość badań obecnie będzie mogła być wykonywana na miejscu.

Ponadto projekt przyczyni się do:
•  Podniesienia standardu usług medycznych,
•  Zwiększenia dostępności do usług świadczonych przez ZOZ,
•  Wcześniejszego diagnozowania i leczenia chorób oraz urazów powypadkowych,
•  Poszerzenie zakresu świadczeń w zakresie ortopedii i chirurgii ogólnej,
•  Zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.416.234,49 zł, natomiast kwota dofinansowania Funduszu nie przekroczyła 1.228.800,00 zł